We hebben allang niet meer de illusie dat we criminaliteit kunnen uitbannen; we moeten ermee leren leven. We willen het wel graag beheersbaar houden.

Criminaliteit is een breed begrip. Volgens de Van Dale betekent criminaliteit: “het begaan van misdaden”. Wij laten de definitie graag over aan onze opdrachtgevers, want wat voor de één ´slechts´ overlast is, is voor de ander een probleem met ernstige consequenties.

Maatregelen voor de aanpak en preventie van (een bepaalde vorm van) criminaliteit, vraagt om meer inzicht in de problematiek. In het figuur hieronder worden de verschillende aspecten die hierbij betrokken zijn, vereenvoudigd weer-gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CrimeResearch

Onderzoek met een visie op criminaliteit

 

 

 

 

 

“waar mensen zijn,

is criminaliteit”

 

 

 

 

 

 

 

 

“meisjes gaan zich steeds vaker  in de criminaliteit bewegen, maar waarom is nog niet duidelijk”

 

 

 

 

 

 

 

 

“overvallen  worden grimmiger omdat  door toegenomen beveiligingsmaatregelen het moeilijker is om aan geld te komen”

 

De oorzaken van criminaliteit kunnen worden gezocht bij de potentiële dader, motivatie en zijn/haar omgeving. Ook blijkt uit onderzoek dat het gezegde “de gelegenheid maakt de dief” een rol kan spelen.

Het tweede onderdeel is het bestaande criminaliteitsbeeld: wat is de aard van de misdrijven, wat is de omvang van het probleem, hoe ziet de spreiding van het probleem eruit (over de tijd, geografisch, over bepaalde populaties van de samenleving). En is er een bepaalde ontwikkeling zichtbaar in aard, omvang en spreiding?

Ten slotte zijn er de gevolgen: slachtoffers, materiële schade, opsporing en vervolging van daders.

Na het in kaart brengen van de problematiek, kan een passende aanpak en effectieve preventiemaatregelen worden ontwikkeld op basis van onderzochte risico-factoren. Dit kan worden afgesloten met een evaluatie-onderzoek om te bezien of de maatregelen hebben geleid tot wat was beoogd.

 

CrimeResearch kan u terzijde staan bij al uw criminaliteits-vragen. Hoe? Zie onder ‘werkwijze’.

Tekstvak: Tekstvak: